Vedtægter for KHIF Tennis

Vedtægter for KHIF-Tennisafdeling

§ 1 Foreningens navn er KHIF Tennisafdeling, en del af
Kolt-Hasselager Idrætsforening, og hjemmehørende i Århus Kommune.

§ 2 Foreningens formål er:

At tilbyde et sundt og aktivt idræts- og kulturliv og derigennem fremme
interessen for tennissporten.

§ 3 Foreningen kan optage enhver som medlem og medlemskab opnås
ved betaling af kontingent som fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte evt. kontingentfritagelse. Kontingent opkræves forud og betales
senest 1. April og gælder 12 mdr. frem.

§ 4 Regnskabsåret følger hovedforeningen og går fra d. 1/1 til 31/12.
Regnskabet revideres af en af hovedforeningen udpeget revisor.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt ultimo januar / primo februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via brev til medlemmerne. Møde- og stemmeberettiget er de medlemmer der har betalt
kontingent og som er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende
punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
6. Det kommende års arbejde.
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til formanden. For indvarsling af ekstraordinær generalforsamling gælder samme indvarsling som ved ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest
4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det ønskes af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning.
§ 6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 medlemmer er valgt på lige år (2 år)
og 3 medlemmer er valgt på ulige år (2 år). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og 2 menige medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Formanden og kassereren tegner foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg,
køb, pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 7. Vedtægtsændring kan kun finde sted, når mindst 2/3 af generalforsamlingen
stemmer for ændringen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra
den generalforsamling, de vedtages på.

§ 8. Opløsning af foreningen kan kun ske på et i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede og
opløsningen kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes med 8 dages
varsel til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig med almindelig
stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte.
Såfremt foreningen opløses tilfalder tennisafdelingens midler hovedforeningen.Således vedtaget på generalforsamlingen d. 04.02.2010.

f600efa255ade2b2d89f87d5c717480c.pdf

KHIF Kunstgræs project 

Facebook: Tennis

Facebook: KHIF


 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder