Årsberetning 2023 + referat

KHIF Hovedforening Generalforsamling 2024 – Torsdag den 14.3. kl. 19 i Klubhuset


Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent
Søren Quist - valgt som dirigent. Søren konstaterede, at GF var lovligt varslet.
2. Formandens beretning for 2023: Følgende hovedpunkter
- Meget tilfredsstillende fremgang i det forgangne år, i samlet antal medlemmer på 16% til over 1500. Det er især afdelingerne fodbold, gymnastik og fitness som har fremgang pga. udvidelse af aktiviteter og tiltag som f.eks. åben træning og åbent hus arrangementer.
- Desværre er to afdelinger cykling og håndbold lukket pga. manglende tilslutning og aktivitet. Især håndbold skal vi have fokus på at få startet op fra bunden igen. Dansk Håndbold forbund vil gerne hjælpe os med ideer og aktiviteter.
- Opsat infotavle ved Koltvej og forbedret fællesarealet mellem tennisbaner og hallen. Opfordre til at det benyttes af afdelingerne.
- Stor tak til foreningens ledere, trænere, bestyrelser og øvrige aktive for deres indsats for fællesskabet i foreningen i hverdagen.
- Der arbejdes fortsat på at finde og udbyde et bredere udvalg af aktiviteter for nye målgrupper og som kan skabe mere aktivitet og yderligere fællesskab.
- Der er udpeget ny bestyrelse for KHIF Hallen. Glæder os over øget samarbejde.
- Nuværende bestyrer af cafeteriet (Hans) holder med udgangen af april i år. Cafeteriet bliver betjeningsfrit indtil der er fundet en ny løsning. Generalforsamlingen opfordrede til at bestyrelsen i hallen arbejder på at finde en ny løsning med betjening for at understøtte fællesskabet i foreningen.
- Beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2023
Se særskilt dokument med årets regnskab. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af forslag til budget for 2024
Budgettet for 2024 blev fremlagt og vedtaget.
6. Valg til forretningsudvalget
To af fire på valg i lige år og to i ulige år. På valg i år er kasserer og næstformand. Morten Olsen genopstiller til kasserer og til næstformand opstiller Tina Kamp. Der var ikke yderligere kandidater, og begge blev valgt for en periode på to år.
7. Valg af suppleant
Vælges for ét år. Der var ingen indkomne kandidater. Forretningsudvalget og øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordres til at søge kandidater. Navne kan gives til forretningsudvalget.
8. Valg af revisor
Vælges for to år På valg er Kurt Nielsen, som genopstiller. Der var ikke andre kandidater, og Kurt er genvalgt.
9. Eventuelt
Uddeling af foreningens pokal til årets idrætsudøver sættes på pause indtil videre. Tekst rettes på hjemmesiden.

                                    Ole Wagner, formand

Årsberetning 2022

Generalforsamling KHIF d. 16. marts 2023.


Vi byder velkommen til vores årlige generalforsamling.
Forretningsudvalgets beretning, vil omhandle dels aktiviteter i det forgangne år 2022 og dels de kommende opgaver der ligger i det kommende år.
Den sidste del vil dog være begrænset, da det er min sidste beretning, da jeg i
efteråret bekendtgjorde, at jeg ikke genopstiller til en ny periode. Det skal således være den nyvalgte bestyrelse der sætter dagsorden for det kommende år.

De rent sportslige oplevelser vil jeg overlade til de enkelte afdelinger at berette om og her kun beskæftige mig med foreningen.

Håndbold.
Håndbold har i flere år kæmpet med manglende tilslutning nye medlemmer. Som følge af dette har det også knebetmed nye medlemmer til håndboldbestyrelsen. Det er desværre en spiral, som er svær at vende og som håndboldbestyrelsen på nuværende tidspunkt, hvis der ikke sker noget drastisk med opbakningen, ser sig nødsaget til at lukke.

Indvilgelse af kunstgræsbane.
Vores kunstgræsbane er nu endelig færdig og der blev i sommer holdt indvilgelse med stor opbakning fra vores medlemmer. Tom overgår til at være sponsor- og driftsansvarlig, så på denne front er kunstbanens fremtid i sikre hænder.

Fitness.
Der er kommet en ny konkurrent til byen – fitness X. Det har helt konkret betydet en medlemstilbagegang på minus 30 medlemmer. Der arbejdes med initiativer for at stoppe den medlemsflugt og finde nye medlemmer.

Medlemmer i forretningsudvalget.
Vi har gennem det sidste år haft et stabilt forretningsudvalget. Bestående af Morten Olsen som kasserer, Peter Lynnerup som sekretær, Sanne Møller som næstformand og Tina Kamp som suppleant.
Sanne meddelte i efteråret at hun ikke ønsker at genopstille efter denne generalforsamling, da det hun er afhængig af pasning til hendes søn hver gang der er møder i orretningsudvalget eller hovedbestyrelsen. Det har vi fuld forståelse for. Og vi ønsker Sanne alt det bedste i fremtiden og en stor tak for indsatsen i KHIF.
Vi har været ude at søge efter nye kandidater til formand- og næstformandsposten. Vi er desværre ikke lykkedes med at finde en afløser for Sanne endnu. Vi er til gengæld kommet i kontakt med Ole Wagner, som har indvilget i at stille op til i stedet for undertegnet, så vi håber I vil tage godt imod Ole Wagner og vi kan få valgt ham i forretningsudvalget.
Efter formandsberetningen, vil Ole Wagner give en kort præsentation af sig selv.

Tøjaftale.
Det er besluttet at udskifte Sport Master med Sport Direct som samarbejdspartner på tøjaftalen.
Sport Master har ikke levet op til forventningerne på flere områder, og indvilligede i at ophæve aftalen med det samme, selvom den først udløb til sommer. Dvs. aftalen med Sport Direct er trådt i kræft. Det er fortsat Hummel tøj samme sortiment som før. Der kommer mere info fra tøjudvalget senere. Og jeg ved der også arbejdes på en løsning hvor bestilling skal være nemmere og hurtigere.

Yderligere aktiviteter.
Der har igen i år været salg af Juletræer ved klublokalet og fra SuperBrugsen.
Der har ligeledes været salg af fyrværkeri ved SuperBrugsen.
Flere detaljer fra de udførende afdelinger.

Kommende opgaver.
Som jeg indledningsvis var inde på, vil jeg begrænse mig her, da jeg efter dette møde afgår som formand. Jeg kan nævne nogle nødvendige aktiviteter.
- Vi har ad flere omgange forsøgt at lægge rammer for brugen af vores nye klublokale. Herunder en ordning der sikrer
en service i forbindelse med aktiviteter her i lokalet. Der sparret nogle midler sammen, som kan hjælpe med at skabe de rammer vi gerne vil have. Der er nedsat et udvalg som stadig arbejder på at kommer i mål.

I 2022 nedsatte vi en Projekt gruppe – der bl.a undersøger mulighederne for en Multihal. Denne gruppe består PT af (Gitte fra gymnastik, Kim fra Fodbold, Pia Nygaard fra Bering gymnastik, Tina Petersen fra Fællesrådet og Jacob Westergreen fra HpH byg samt formanden for forretningsudvalget). Denne gruppe er kommet godt i gang og vil fremover søsætte nye initiativer, som jeg ved allerede er godt undervejs.

Vi har gennem nu to gange, grundet et par aflysninger grundet Corona været med i Fællesskabsdagen, med blandt andre Bavnehøj Skole, Fællesrådet, Lions, Lokal historisk arkiv plus flere. Det arbejdes der også på i kulissen. Sidst havde vi tøjsalg og nogle af afdelingerne stillede op aktiviteter, hvor man kunne prøve kræfter med netop deres
sportsgren. Vi vil ud fra sidste år erfaringer selvfølgelig prøve at videreudvikle konceptet.

Afslutning.
Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til Idrætsudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål.
Vi er taknemmelige for at I stiller jeres fritid til rådighed for KHIF.
Tak til KHIF Hallens bestyrelse og ledelse for Jeres indsats, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.
Tak til Kurt for hjælp med ajourføring af hjemmesiden og arbejdet med håndtering af fitness
medlemskaber.
Tak til vores Sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF, da vores muligheder ville være yderligere begrænset.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde, i de forløbne 4 år jeg har været formand for foreningen. Det har givet mig en stor berøringsflade i området og mange gode oplevelser og udfordringer.
Tak til de mange kollegaer der i tidsrummet har været igennem bestyrelser og udvalg.
Hvis Generalforsamlingen godkender, overdrager jeg foreningsledelsen i gode hænder til nye initiativrige personer.

Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2023.

Jeg ønsker KHIF alt godt fremover.

                                                                                                                                  Gabriel Lund, formand

Årsberetning 2021

Generalforsamling KHIF d. 25. juni 2021.

Vi byder velkommen til vores årlige generalforsamling.
Forretningsudvalgets beretning, vil omhandle dels aktiviteter i det forgangne år 2020 og 2021 frem til nu og dels de udfordringer der ligger i det kommende år. De rent sportslige oplevelser vil jeg overlade til de enkelte afdelinger at berette om og her kun beskæftige mig med foreningen.

Corona.
Igen har sæsonen være altoverskygget af Corona. Men retningslinjerne fra myndigheder, DGI og
vores respektive idrætsforbund, har heldigvis været ret klare og hurtigt meldt ud. Men det har også betydet at vi var nødsaget til at udskyde vores ordinære generalforsamling og derfor sidder vi her i dag.

Alle afdelinger har været nød til at forholde sig til Covid-19. Generelt er alle afdelinger kommet fornuftigt gennem corona-krisen, der er blevet søgt fonde og slået på medlemmernes forenings-sind om at fortsat betale deres medlemsskaber.

Nu gælder det om at kigge fremad og fastholde vores medlemmer. På landsplan er op mod hver 10. er faldet fra deres idrætsaktivitet. Vi skal nu ud at hjælpe børn og unge tilbage i de gode fællesskaber i idrætten.

Medlemmer i forretningsudvalget.
Siden sidst har der heldigvis været ro på i forhold til udskiftning i forretningsudvalget. Fremadrettet har Bente ydret ønske om, at komme lidt ned i tid. Det håber vi, at kunne klare ved at bytte vores nuværende suppleant, Peter og Bente. Selvfølgelig med generalforsamlingens opbakning.

Mødeaktiviteter.
Vi har siden sidst haft problemer med at holde de forventede hovedbestyrelsesmøder på grund af Corona. Vi har forsøgt os med online møder, men har måtte konstatere, at det der fungerer bedst for os alle er fysiske møder. Vi ser frem til i 2021 at kunne holde bestyrelsesmøder på sædvanlig vis.

Tøjaftale med Sportmaster.
Tilbage i efteråret var der arrangeret en klubdag hvor man kunne komme og se og prøve vores nye klubdragt, dette gik over alt forventning og vi har til dags dato solgt for 61.355 kr. Jeg ved Tina stadig knokler med dette og søger at forfine konceptet.

Kulturudvalget på besøg.
For en måneds tid siden havde vi besøg af kulturudvalget. Her påpegede vi igen vores nedslidte og uattraktive faciliteter, som ikke er tidssvarende og i stor kontrast til at vi er den del af Aarhus med mest vækst og DGI østjyllands største foreninger. De var forbavsende overrasket vores mange medlemmer og den opbakning KHIF formår at skabe, med de ildsjæle vi har, på trods af Corona og faciliteter det kunne være bedre.
Vi vil også i resten af 2021 lægge pres og skabe politisk fokus på området herude i Kolt Hasselager. Her har vi i øvrigt en fantastisk dialog og opbakning fra Fællesrådet, som også plejer vores
interesser.

Ny kunstgræsbane.
Vores kunstgræsbane er nu så tæt på som aldrig før. Ifølge de seneste forlydender kommer det til at det vil lykkes og banen står forhåbentligt klar til vintersæsonen.
Tom Samsøe er tovholder i denne sag og kan nok supplere med oplysninger.

Ny initiativer.
På sidste generalforsamling lovede vi følgende:

 • • at genoplive halfesten, i en anden form end tidligere.
 • • Sportsdag, for at tiltrække nye medlemmer og trænere.
 • • Træner-teambuilding-dag på tværs af afdelingerne.
  De 3 løfter er på nuværende tidspunkt besværliggjort på grund af Corona. Men vil blive planlagt og gennemført når vi Corona’en tillader det.

  Afslutning.
  Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til Idrætsuudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål.
  Vi er taknemmelige for at I stiller jeres fritid til rådighed for KHIF
  Tak til KHIF Hallens bestyrelse og ledelse for et godt samarbejde, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.
  Tak til Kurt for hjælp med ajourføring af hjemmesiden og arbejdet med håndtering af fitness
  medlemskaber.
  Tak til vores Sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF, da vores muligheder ville være yderligere begrænset.
  Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2021.

                                                                                                                                    Gabriel Lund, formand

 • Årsberetning 2020

  Generalforsamling KHIF d. 20. august 2020.

  Vi byder velkommen til vores årlige generalforsamling.
  Forretningsudvalgets beretning, vil omhandle dels aktiviteter i det forgangne år 2019 og 2020 frem til nu og dels de udfordringer der ligger i det kommende år. De rent sportslige oplevelser vil jeg overlade til de enkelte afdelinger at berette om og her kun beskæftige mig med foreningen.

  Nye vedtægter.
  Som noget af det første kastede vi os over KHIF’s vedtægter. Vi valgte at søge råd hos DGI i første omgang for at få hjælp til en foreningsudviklingsplan. Hos DGI var meldingen at vi først skulle revidere vores vedtægter. Set her bagefter giver det god mening at vi på den måde sikre os, at afdelinger søger i sammen retning og har sammen vision for KHIF. Det kom vi igennem, dog efter længere tid end først beregnet. Resultatet er at vi er enige om, at sammen står vi stærkest.

  Nye medlemmer i forretningsudvalget.
  Annica stoppede i forbindelse med barsel umiddelbart efter Søren Quist’s afgang fra formandsposten.
  Foråret 2019 kørte med Anita, Malene og jeg. Malene oplevede lange og besværlige forretningsgange i forbindelse med overtagelsen af kassererposten og fandt det til sidst for meget og udtrådte dermed.
  Anita var med det meste af vejen gennem vedtægtsændringerne, men efter endt uddannelse og nyt job havde hun svært ved at afse tiden til bestyrelsesarbejdet.
  Inden da havde Tina heldigvis selv meldt sig på banen – klar til at tage udfordringen op.
  Herefter søgte vi akut efter en kasserer, hvor ikke mindre end 5-6 personer vendte tilbage. Vi havde nogle til samtale og stod tilbage med 3 yderst kvalificeret kandidater, hvem skulle vi vælge? Heldigvis er der opgaver nok til alle. Bente, Peter og Morten indvilgede i, at dele opgaverne mellem sig, så vi i dag sidder i Forretningsudvalget, som vi gør. Det håber jeg vi gør et stykke tid endnu, for processen med at skifte medlemmer i forretningsudvalget, tager opmærksomheden fra de øvrige opgaver.
  Ekstraordinær generalforsamling slutningen nov-dec 2019

  Corona.
  Onsdag 11. marts 2020 indkalder Mette Frederiksen til pressemøde. Først overvejer vi hvordan vi skal håndtere det. Vi indser ret hurtigt at vi er nødt til at lukke ALT ned. Vi får heldigvis ret hurtigt retningslinjer fra myndighederne, DGI og vores respektive idrætsforbund. Det betyder også vi er nødt til at udskyde vores ordinære generalforsamling og derfor sidder vi her i dag.
  Det har også betydet aflyste turneringer, opvisninger og en aflyst aktivitetsdag med Bavnehøj Skole plus mange andre aktiviteter. For nogle afdelinger har det været midt i sæsonen, for andre har det været uden for sæson. Men ens for alle er, vi bliver nød til at forholde os til Covid-19. Generelt er alle afdelinger kommet fornuftigt gennem corona-krisen indtil videre, der er blevet søgt fonde og slået på medlemmernes forenings-sind om at fortsat betale deres medlemsskaber.

  Multihal og "underskriftsindsamling".
  I starten af maj måned havde Århus kommune et initiativ som gik på: Hvordan kan flere borgere få glæde af de kommunale bygninger?
  Vi kæmpede en særdeles tæt kamp, blot 15 stemmer efter AGF – det kan vi godt være stolte af.
  Selvom vi ikke blev Nr. 1 er jeg alligevel sikker på politikkerne i byrådet, vil få svært ved at se bort fra denne kæmpe opbakning, der er til, vores store ønske om at få bedre faciliteter i Kolt-Hasselager.

  Ny kunstgræsbane.
  Der arbejdes stadig på en ny kunstgræsbane, finansieret af salget af brugsrettigheden på boldbanerne bag Super Brugsen i Kolt. Ifølge de seneste forlydender kommer det til at det vil lykkes og banen står forhåbentligt klar efteråret 2021. Byrådet i Århus har ihvertfald accepteret vores finansieringsforslag.
  Tom Samsøe er tovholder i denne sag og kan nok supplere med oplysninger.

  Ny initiativer.
  Af kommende initiativer kan vi blandt andet nævne en kommende klubdragt. Den kommer inden en måneds tid, har Tina lovet. I den forbindelse kommer der en klubdag, hvor kan komme at se og prøve alle produkterne.

 • Derudover vil vi prøve at genoplive halfesten, i en anden form end tidligere.
 • Sportsdag, for at tiltrække nye medlemmer og trænere.
 • Træner-teambuilding-dag på tværs af afdelingerne.

  De 3 sidste er på nuværende tidspunkt besværliggjort på grund af Corona. Men vil blive planlagt og gennemført når vi Corona’en tillader det.

  Afslutning.
  Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til Idrætsuudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål.
  Vi er taknemmelige for at I vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for KHIF

  Tak til KHIF Hallens bestyrelse og ledelse for et godt samarbejde, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.

  Tak til Kurt for hjælp med ajourføring af hjemmesiden og arbejdet med håndtering af fitness medlemskaber.

  Tak til vores Sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF, da vores muligheder ville være yderligere begrænset.

  Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2020.

  20.08.2020
  Gabriel Lund
  Formand

 • Årsberetning 2019

  Generalforsamling KHIF d. 19. februar 2019.

  Vi byder velkommen til vores årlige generalforsamling.
  Forretningsudvalgets beretning, vil omhandle dels aktiviteter i det forgangne år 2018 og dels de udfordringer der ligger i det kommende år.
  Den sidste del vil dog være begrænset, da det er min 18 og sidste beretning, da jeg for et år siden bekendtgjorde, at jeg ikke genopstiller til en ny periode. Det skal således være den nyvalgte bestyrelse der sætter dagsorden for det kommende år.

  På vores sidste generalforsamling fik vi fuldmagt af generalforsamlingen til at finde de 2 manglende medlemmer af forretningsudvalget. De lykkedes af finde en næstformand Morten og en sekretær Anita, så vi igen var 4 medlemmer i forretningsudvalget som anført i vore vedtægter.

  Det viste sig senere at der opstod uenighed om den linie der skulle lægges for det fremtidige samarbejde i foreningen. Vi var således nødsaget til at afbryde samarbejdet med den nye næstformand. Vi var så igen på udkig efter en næstformand. Det lykkedes i slutningen af 2018 at finde frem til Gabriel som har accepteret at tage udfordringen op efter undertegnede.

  De nye medlemmer skal selvfølgelig godkendes af generalforsamlingen.
  Desværre har vores kasserer Annica valgt ikke at genopstille til forretningsudvalget. Vi har i skrivende stund ikke fundet en afløser for Annica og den 4 kandidat til forretningsudvalget men håber der igen kan gives fuldmagt til forretningsudvalget til at finde en person til de ledige poster.

  Nyt byggeri.
  På sidste generalforsamling havde vi en målsætning om at påbegynde byggeriet umiddelbart efter vores generalforsamling. Det var øjensynlig en smule optimistisk. Byggetilladelsen trak ud og der opstod problemer med det lån der skulle dække den million der manglede i finansering. Vi kunne ikke optage banklån, da der ikke fra Århus Kommune kunne udstedes lejetilladelse på mere end 10 år. Det betød at lånet skulle tilbagebetales på de 10 år, hvilket var umuligt at finansere over driften af bygningen.
  Vi var således henvist til at tage lån i kommunekredit. For at optage et sådant lån skal Århus kommune kautionere for lånet.

  Det lykkedes umiddelbart før sommerferien at opnå denne kaution fra Rådmanden. Vi havde i mellemtiden også fået en byggetilladelse så vi kunne opstarte byggeriet umiddelbart efter sommerferien.
  Århus Kommune havde imidlertid kun givet fuldmagt til lån på 1 mill. Og ikke til en byggekredit på 3 mill. Som vi havde regnet med. Vi fik mundtlig tilsagn fra Sport og Fritid om at vi kunne gå i gang med byggeriet.
  Det var imidlertid først efter Politikernes sommerferie engang i september, at vi fik tilsendt papirerne og kunne konstatere at der ikke kunne etableres byggekredit. På daværende tidspunkt var byggeriet i fuld gang. Det var således nødvendigt at få nogle af sponsorerne til at fremrykke indbetaling af sponsorat, samt at få Sport og Fritid til imod reglerne at udbetale en del af det bevilgede tilskud på 1.125.000,-.
  På nuværende tidspunkt mangler vi kun slutopgørelsen som vi skal have på plads i løbet af den kommende uge.
  Vi har stadig ikke modtaget ibrugtagnings tilladelse fra Kommunen. Det betyder, at vi stadig ikke kan få de sidste sponsorater udbetalt. Vi har derfor været nødsaget til at låne penge fra vores afdelings kasser for at færdiggøre projektet.
  Vi havde afleverings forretning d. 21. dec. 2018

  Ny kunstgræsbane.
  Der arbejdes stadig på at skaffe foreningen en ny kunstgræsbane, finanseret af Aarhus Kommune. Der er ifølge de seneste forlydender meget positive forventninger til at det vil lykkes, da indstillingen er videregivet til byråds beslutning.
  Tom Samsøe er tovholder i denne sag og kan nok supplere med oplysninger.

  Ny Rytmehal.
  Der ligger stadig en ansøgning indsendt af Bavnehøjskolen i fællesskab med bl.a. KHIF om ombygning af den kommunale hal. Jeg har d. 30 jan forhørt mig hos Skoleledelsen om der er kommet nyt til sagen. Det er der ikke.

  Samarbejde med Bavnehøjskolen.
  Der har været afholdt en aktivitestdag på Bavnehøjskolen d. 29.09.2018 hvor KHIF deltog med en frivillighedsstand. Det var tanken at vi derigennem kunne komme i kontakt med forældrene til de børn som også kommer i vores forening. Vores mål var at hverve frivillige til bestyrelses arbejde og andre aktiviteter. Fra KHIF deltog Morten og Anita. Vi har fået lidt udbytte af dagen, men desværre er en del af de kontakter som Morten modtog kun blevet lagret på Mortens private computer. Anita har dog præsenteret Gabriel som henvendte sig og nu opstiller til formand for KHIF.

  Sponsorudvalg.
  Vorres sponsorudvalg fortsætter som hidtil, men er blevet omstruktureret. Der er ikke længere en decideret formand. Medlemmerne har fordelt opgaverne mellem sig således at de hver har projekter hvor de er tovholder. De mødes og drøfter fælles udfordringer og forslag til nye aktiviteter. Der kan være mangler i min fremlæggelse her, men i så fald vil jeg bede medlemmerne der er her til stede korrigere mine oplysninger.

  Yderligere aktiviteter.
  Der har igen i år været salg af Juletræer fra spejderhytten og fra SuperBrugsen.
  Der har ligeledes været salg af fyrværkeri ved SuperBrugsen.
  Flere detaljer fra de udførende afdelinger.

  Kommende opgaver.
  Som jeg indledningsvis var inde på vil jeg begrænse mig her, da jeg efter dette møde afgår som formand.
  Jeg kan nævne nogle nødvendige aktiviteter.

  -Supplering af forretningsudvalg til i alt 4 personer.

  -Der skal findes en afdeling eller en leder der vil varetage aktiviteter i vores nybyggede spinning rum, så vi får supplerende indtægter herfra og nye medlemmer til foreningen.

  -Der skal lægges rammer for brugen af vores nye klublokale som vi sidder i nu. Herunder en ordning der sikrer en service i forbindelse med aktiviteter her i lokalet. Vi påtænker at dette skal ske i samarbejde med Hallens Cafeteria om udvidelse til 2 serverings steder.

  -Indkøring af nyt regnskabssystem skal afsluttes.

  -Der er behov for en revision af vores vedtægter i den kommende periode. Det skulle være sket i 2018 men blev fortrængt af byggesagen.

  Vi vil stadig stræbe efter mangfoldigheden i vores forening. Det bliver nødvendigt med fortsat nytænkning hvis vi skal rumme de mange nye Borgere i vores område og de forventninger de har til deres idrætsforening.

  Afslutning.
  Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til Idrætsuudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål.
  Vi er taknemmelige for at I vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for KHIF

  Tak til KHIF Hallens bestyrelse og ledelse for et godt samarbejde, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.

  Tak til Kurt for hjælp med ajourføring af hjemmesiden og arbejdet med håndtering af fitness medlemskaber.

  Tak til vores Sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF, da vores muligheder ville være yderligere begrænset.

  Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2019.

  Jeg vil også benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde, i de forløbne 18 år jeg har været formand for foreningen. Det har givet mig en stor berøringsflade i området og mange gode oplevelser og udfordringer.
  Tak til de mange kollegaer der i tidsrummet har været igennem bestyrelser og udvalg.
  Hvis Generalforsamlingen godkender, overdrager jeg foreningsledelsen i gode hænder til unge og initiativrige personer.

  Jeg ønsker KHIF alt godt fremover.

  Årsberetning 2017

  Generalforsamling KHIF d. 19. februar 2018.

  Velkommen til vores årlige generalforsamling. Særlig velkomst til Morten der har lovet at bistå Annica med regnskabs beretningen
  Forretningsudvalgets beretning, vil omhandle året der er gået og nogle af de udfordringer vi skal arbejde med i 2018.

  Året startede med store udfordringer, da det ikke lykkedes os at få vores regnskab godkendt på vores ordinære generalforsamling.
  På generalforsamlingen blev der ligeledes fra nogle af vores bestyrelser ytret mistillid til vores kasserer i forretningsudvalget. Dette betød, at både kasserer og næstformand forlod forretningsudvalget, hvor der herefter kun var formanden tilbage.
  Da regnskabet ikke kunne godkendes blev generalforsamlingen afbrudt og der måtte indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Heller ikke her blev vores regnskab godkendt. Først på vores 2 ekstraordinære generalforsamling lykkedes det at få godkendt regnskabet.

  På denne generalforsamling lykkedes det også at få valgt 4 nye medlemmer til Forretnings udvalget. Faktisk en mere end vedtægterne foreskriver. Da vi havde masser af opgaver valgte vi at arbejde videre med 5 medlemmer og konstituerede forretningsudvalget med Kasserer, Næstformand, Sekretær, Kommunikation og Formand.
  Den 5 post blev kommunikation som skulle varetage vores kommunikation til vores nærområde via hjemmeside og facebook, som således kunne styrkes væsentlig.
  Med de nyvalgte havde vi også halveret gennemsnits alderen i forretnings udvalget. Det skulle imidlertid vise sig at 3 af de nyvalgte hurtigt trak deres kandidatur tilbage grundet travlhed på arbejdsfronten. De nåede ikke at deltage i et bestyrelsesmøde.

  Heldigvis har vores nye kasserer Annica taget udfordringen op og har kæmpet sig ind på banen med alle de udfordringer der har ligget på vejen. Hvilket vi er meget taknemmelige for.
  Grundet de nævnte genvordigheder gik vi glip af en del af arbejdsåret, da vores bestyrelse ikke var arbejdsdygtig.

  Nyt Byggeri.
  Vi havde ellers mange opgaver der skulle tages fat på. Bl.a. vores kommende byggeri der skal ske i 2018. Heldigvis var byggeudvalget arbejdsdygtigt og det er lykkedes at få de fleste detaljer fastlagt, så vi ved årets udgang havde valgt en byggeentreprenør og kunne sende tegninger og beskrivelser til Sport og Fritid, med anmodning om at ansøge om byggetilladelse ved Aarhus Kommunes byggesagsbehandling.
  Vores tidsplan var start byggeri i uge 5- 2018. Vi har dog stadig ikke modtaget byggetilladelse og vi kunne ikke få et svar på hvornår den kommer, da den ansvarlige person er gået på barsel. Skulle starte igen i dag.

  Vi er i gang med at genforhandle nogle af de sponsorater som vi havde fået tilsagn om til det tidligere projekt.
  Jeg ved at Lions Club har bekræftet kr. 100.000,- til byggeriet, betinget af at byggeriet afsluttes i indeværende år. Jeg har i skrivende stund ikke viden om Borgerforeningens sponsorat er godkendt. Vi er ligeledes langt fremme med finansering af byggeriet med byggekredit og byggelån. Dette kan dog ikke afsluttes endeligt før byggetilladelsen foreligger.
  Vi regner stadig med, at vi kan indvie vores nye fitness bygning i efteråret 2018.
  Vi vil når byggetilladelsen foreligger igangsætte yderligere pengegivende aktiviteter der kan bidrage til at minimere vores låntagning i forbindelse med byggeriet.

  Info-tavle.
  Bestyrelsen har besluttet, at der skal opsættes en info-tavle ved indkørsel fra Koltvej hvor vi kan annoncere arrangementer og informationer til beboere i området. Tom er tovholder i dette projekt der er meget tæt på afslutning. Tom vil supplere dette punkt.

  Ny kunstgræsbane.
  Vi arbejder videre med at skaffe foreningen en ny kunstgræsbane. Vi mener der er gode muligheder.
  Pt. for at dette kan lykkes, da vores område har fået tilført betydelig flere indbyggere, hvorfor der fra kommunens side skal ske investering i området. Så chancen for at det lykkes har aldrig været større end nu. Det er fodbold bestyrelsen der arbejder med denne sag med Tom som tovholder. Derfor vil Tom supplere i sin beretning.

  Ny ”Rytmehal”.
  Ledelsen på Bavnehøjskolen har inviteret til møde i Dec. 2017 hvor de fremlagde ønske om en ny Rytmehal som vi i fællesskab skulle ansøge om ved Kommunen. Deltagere fra KHIF var Benedikte og undertegnede. Vi og flere andre foreninger i området har været med til at formulere denne ansøgning og den er indsendt til Kommunen ved årsskiftet.
  Dette projekt vil nok blive en erstatning af skolens gamle hal, da denne står foran en kostbar renovering. Vi har ikke endnu nogen tilbagemelding fra kommunen.

  Sponsorudvalg.
  Vores sponsorudvelg har arbejdet videre med de pengegivende aktiviteter og der foreligger fortsat en strategi for det kommende år. Formand for sponsorudvalgt Tom Samsøe vil gøre rede for de nærmere detaljer i sin beretning.

  Der har igen i år været salg af juletræer i Kolt (ved SuperBrugsen) og Hasselager (ved Fitness-lokale/fodbold omklædningsbygning).
  Der har været afholdt Juletræes fest sammen med SuperBrugsen.

  Herudover har der været afholdt en række sportslige aktiviteter der vil blive omtalt i afdelingernes beretninger.

  Vi har aftalt, at samarbejdet med ledelsen på Bavnehøj skolen skal øges kraftigt og vi kan mærke at viljen til dette er til stede hos Skolelederen.

  Vi vil stadig stræbe efter mangfoldigheden i vores forening. Det bliver nødvendigt med fortsat nytænkning hvis vi skal rumme de mange nye borgere i vores område og de forventninger de har til deres idrætsforening.

  Afslutning.
  Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til idrætsudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål.
  Vi er taknemmelige for at I vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for KHIF

  Tak til KHIF-Hallens bestyrelse og ledelse for et godt samarbejde, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.

  Tak til Vicki for hjælp i overgangsperioden indtil vores nye kasserer fik adgang til vore konti i Banken.
  Tak til Kurt for hjælp med ajourføring af hjemmesiden, da vores storstilede forsøg på at sætte en kommunikations ansvarlig ind i forretnigsudvalget faldt til jorden.

  Tak til vores sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF, da vores muligheder ville være yderligere begrænset.

  Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2018.

  19.02.2018
  Søren Quist Rasmussen
  Formand


  Årsberetning 2016

  Generalforsamling KHIF d. 22. februar 2017.

  Formmandens beretning.
  Så gik der endnu et år. Jeg vil i min beretning kort gennemgå vores aktiviteter i 2016 samt kort nævne de udfordringer der venter i 2017, som jo allerede er godt i gang.
  De rent sportslige begivenheder og udfordringer, vil jeg overlade til de enkelte afdelinger at berette om og her kun beskæftige mig med det administrative og foreningen. Desværre var jeg i forbindelse med vores sidste generalforsamling plaget af influenza og kunne derfor ikke deltage.

  Byggeprojekt.
  Vi har i hele 2016 arbejdet hen i mod at komme i gang med vores forestående byggeprojekt, som vi allerede på sidste generalforsamling følte os klar til at gå i gang med. Vi valgte dog at trække igangsætning med henblik på at få del i midlerne i Aarhus Kommunes anlægsfond. Det viste sig at være en god beslutning, da vi i slutningen af December fik et positivt tilsagn om et tilskud på 1.125.000 kr. eller 38% af byggeomkostningerne. Vi kunne max. have søgt om 50%. Jeg tror de fleste af jer har set vores skitseprojekt.
  Hvis der skulle være nogen der ikke kender projektet kan det findes på vores hjemmeside.

  Vi ved, at der er stor konkurrence om fitness kunderne, men vi mener stadig vi kan skaffe det kunde grundlag der er nodvendig for at drive vores forenings fitness også med de øgede omkostninger det nye byggeri vil påføre afdelingen og foreningen. Vi mener det er vigtigt at vi løbende udvikler vores tilbud, så KHIF virker attraktiv for nye sports udøvere.

  Fælles Sponsorudvalg.
  Vores fælles sponsorudvalg er blevet en smule reduceret da nogle afdelinger har valgt at træde ud.
  Udvalget arbejder videre og vil også blive involveret i ansøgning om sponsorater til vores forestående byggeri. Det er muligt at udvalgsformand Tom Samsøe vil komme med yderligere informationer.

  Kolt Skole.
  Beslutningen om at lukke Kolt Skole har vi haft med i beretningen flere gange, men vi må nok se i øjnene, at det en skønne dag ikke længere vil være muligt at bruge faciliteterne her. Jeg vil ikke sætte en dato på. Det gjorde jeg i forbindelse med min beretning for 2014. Vi er ikke blevet stillet andet i udsigt til erstatning, men har allerede lagt en plan for afvikling i de tilbageblevne faciliteter. Det er muligt at der bliver mindre lokaler når byggeriet på Bavnehøj Skolen er afsluttet.

  Heldags skolen.
  Vi havde store planer om øget samarbejde med Bavnehøj Skolen som det også var lagt op fra Skoleforvaltningen. Desværre druknede tiltaget i ledelses krise på Bavnehøj Skolen. Vi havde lavet aftaler om indledende møder, men de blev aflyst grundet manglende ressourcer. Der var mange gøremål i forbindelse med udbygning.

  Vores fælles område.
  Der har været afholdt møde om vores fælles område, hvor flere forslag er leveret. Pt arbejdes der med at etablere en informationstavle der skal placeres ved Koltvej ved indkørsel til vores område. Tom Samsøe er tovholder i dette projekt.

  Juletræsfest ved SuperBrugsen.
  KHIF deltog i dec. i juletræesfest ved superbrugsen. Det var et spændende projekt som vi håber vil kunne gentages i de kommende år. Jeg kan ikke berette meget om arrangementet, da jeg desværre ikke havde mulighed for at deltage.

  Unge Ballademagere.
  Vi har i det forløbne år desværre haft nogle problemer med utilpassede unge, der har skabt en del problemer for nogle af vores afdelinger. De spreder frygt blandt de mindre idræts udøvere, ved eks. Multibanen. Ligeledes giver det også gener og forstyrrelser ved Petanque. Vi har igangsat et projekt hvor vi har ytret ønsker om at få opsat aflåselige bomme ved indkørsel til grusparkering og ved indkørsel til Fitness og omklædning. Formål er at afskære ballademagere fra at kunne køre ind på området. Vores forslag er blevet vel modtaget. Jeg har fulgt op d.d. der vil komme en mødeindkaldelse når man har fundet ud af hvilken magistrat der skal betale. Vi har gjort opmærksom på, at det skal være løst inden vejret indbyder til udendørs aktivitet. Det er sørgeligt at de unge ikke kan bruge deres ressourcer fornuftigt i vores forening i stedet for at genere andre i at dyrke deres idræt.

  Ny sekretær.
  Vi havde just fået en ny og velfungerende sekretær i Forretningsudvalget, som trak væsentlig ned på gennemsnitsalderen. Nadia har desværre efter sin barselsorlov meddelt, at hun ikke kan afse ressourcer til at fortsætte. Så vi er igen på udkig efter en person der kan erstatte Nadia.
  Mulige emner modtages gerne.

  Kommende udfordringer.
  Det er klart at vores forestående byggeri vil være den mest dominerende udfordring i både 17 og 18.
  Der skal findes penge til finansering af vores byggeprojekt. Der skal arbejdes med mulige sponsorer og lægges budgetter for drift af byggeri og selvfølgelig følges kraftigt op på beggeri og byggeplanlægning.
  Der er nedsat et byggeudvalg, som vi regner med skal suppleres med andre der gerne vil gøre en indsats for at få det bedst mulige resultat af vores investering.
  Fitness byggeriet skaber nye muligheder for anvendelse af de nuværende faciliteter der tænkes anvendt som klublokaler som vi har manglet i mange år.

  Vi har haft et møde med den nye Skoleleder På Bavnehøjskolen, der er meget ivrig efter at indlede et godt samarbejde med vores forening. Vi arbejder med de samme børn og har fælles interesse i at de får de rigtige udfordringer og kompetancer, der kan gøre dem til gode samfunds borgere, med forståelse for vigtigheden af vores fællesskab, der skal danne de fremtidige rammer i vort område.

  Vi vil stadig gå efter mangfoldigheden i vores forening. Der bliver brug for nytænkning hvis vi skal kunne rumme de mange nye borgere og deres forventninger til deres idræts forening.

  Afslutning.
  Til slut vil vi gerne på forretningsudvalgets vegne sige tak til Idrætsudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål. Vi er taknemmelige for, at i vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for KHIF

  Tak til KHIF Hallens bestyrelse for et godt samarbejde, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.

  Tak til vore sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF og vore muligheder ville være yderligere begrænset.

  Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2017.

  22.02.2017
  Søren Quist Rasmussen
  Formand

  Årsberetning 2014

  Generalforsamling KHIF, 18. februar 2015.

  Formandens beretning.
  Ja så gik 2014. Jeg synes ikke det er ret længe siden vi sad her sidst til generalforsamling.
  Men når tiden går hurtig er det vel fordi vi har haft travlt med en masse spændende opgaver.
  De rent sportslige oplevelser vil jeg overlade til de enkelte afdelinger at berette om og her kun beskæftige mig med foreningen.

  Fitness Selvstændig afdeling.
  Vi har siden vores sidste generalforsamling fået en ny selvstændig afdeling, nemlig fitness. Fitness har jo været i gang i et par år, men der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 24 feb. 2014, nogle få dage efter sidste generalforsamling. Derfor vil vi gerne byde Jer i Fitness velkommen som selvstændig afdeling til vores generalforsamling.
  Den nye afdeling har snart 1 års fødselsdag og jeg vil gerne rose afdelings bestyrelsen for at vi har en ny velfungerende afdeling. Der er heldigvis stor søgning til afdelingen og vores vigtigste opgave er nu at styre succeen, så vi ikke bliver kvalt i succes. Vi skal sørge for, at vi kan tilbyde den service der forventes af en fitness afdeling.
  Jeg har indtryk af at afdelingen kører uden de store problemer.
  Vi havde lidt problemer med regnskabet op til jeres generalforsamling, men det skulle være løst nu, hvor i har fået en ny kasserer. Velkommen til Conny.
  Vi håber Fitness i fremtiden vil kunne bidrage til vores planer med Klubhus byggeriet.

  Fælles Sponsorudvalg.
  Sponsorudvalget som blev oprettet i 2013 har haft lidt vanskeligheder med at blive enige om en fælles platform. Det har betydet at nogle afdelinger har forladt udvalget. De tilbageblevne har haft et fornuftigt udbytte af samarbejdet i udvalget. Vi kan specielt fremhæve KHIF vinen som har haft en stor succes for både Superbrugsen og for KHIF. Der har for nylig været afholdt 1 års fødselsdag med over 100 deltagere. Sponsorudvalget arbejder videre, selv om det er blevet stækket ved frafaldet.

  Kolt Skole.
  Beslutningen om at lukke Kolt Skole vil fra sommerferien 2015 betyde, at vi ikke længere kan bruge lokalerne der. Vil vil derfor i foråret 2015 være nødsaget til at finde andre lokaler til Volly og Gymnastik.
  Det vil kræve en optimering af vores faciliteter og fælles planlægning af haltider.

  Heldags skolen.
  Den nye skolereform med heldags skolen har givet visse udfordringer med hensyn til de tidlige eftermiddags timer, da børnene nu går i skole til kl 16. Det har betydet nødvendigheden af et udvidet samarbejde med Baunehøj Skolen. Der vil i det kommende år blive en række møder hvor vi skal drøfte samarbejds formen og de muligheder der ligger heri, for både Skolen og for KHIF. Det har betydet at Skolen har reserveret en stor del af de timer i KHIF Hallen som var svære at udnytte. Det er selvfølgelig til gavn for Hallen økonomi og dermed også til gavn for KHIF.

  Vores fælles område.
  Der har været afholdt møde foranlediget af Halbestyrelsen hvor vi drøftede vores fælles område og de muligheder der ligger heri. Vi mangler imidlertid en endelig afklaring om Fritidshjemmet, da det vil have stor indflydelse på mulighederne. KHIF undertegnede, skal indkalde til næste møde hvor vi vil indsamle ideer til mulig anvendelse. Så snart vi har afgørelse om fritids hjemmet, vil der blive indkaldt til nyt møde.

  Alle der har ideer til aktiviteter bedes fremkomme med ønsker til behandling på mødet Mødet er tænkt som en brainstorming hvor vi samler ideerne op til senere behandling.

  Vi har i mellem tiden sammen med KHIF-hallen og Hasselagerhallen (Bavnehøj Skole) fået pyntet på området mellem vore 2 haller samt fået anlagt området bag omklædnings bygning, så det vil blive klar til brug i løbet af foråret. Vi vil på det kommende møde finde ud af hvordan vi bedst muligt kan få gavn af området.

  Ny Skiltning.
  Der er blevet opsat nye skilte, så også vores gæster fremover vil kunne finde frem til deres aktiviteter.

  Klubhus byggeri.
  Klubhus byggeriet som vi har samlet en del midler til vil vi også i det kommende år tage op til fornyet drøftelse. Nogle af vores sponsorer er måske ved at miste tålmodigheden og ønsker en udmelding fra Foreningen. I skrivende stund er der indkaldt til møde med Borgerforeningen og Lions om de 2x kr.100.000,- de har afsat til projektet. Vi bliver bedt om en udtalelse eller måske et alternativt projekt hvor pengene kan tildeles. Mødet er berammet til 24 feb.

  Der er ligeledes sket en afklaring af fritids hjemmet. Det tilfalder ikke KHIF. Det store børnetal betyder at der er sendt en ansøgning til Kommunen om udbygning af afdelingen til en permanent institution. Der bliver inden månedens udgang afholdt møde hvor vi skal drøfte fælles muligheder i forbindelse med projektet.
  Mødet indkaldes af Børn og Unge.

  Forenings dag og Halfest.
  D 24 august afholdt vi forenings dag med efterfølgende fest om aftenen. Vi må erkende at tilslutningen ikke var overvældende, hverken til forenings arrangementerne eller til Halfesten. Jeg var desværre forhindret i at deltage i dag arrangementet men nåede dog festen om aftenen. Vi der deltog havde en rigtig god fest med god musik.
  Vi har besluttet, at der i forbindelse med vores næste fest skal ske nogle ændringer for at få en større tilslutning.
  Der har været afholdt et efterfølgende møde hvor der er fremlagt nogle tanker, men der vil i det nye år blive afholdt nyt møde så vi kan komme videre med forberedelserne. Det lave antal deltagere, kan på ingen måde tilskrives arrangementet. Arrangement udvalget/Festudvalget har lavet et meget fint stykke arbejde.
  Formen fænger åbenbart ikke i vores område.

  Vi vil dog ikke give op, der kommer masser af nye tilflyttere som vi skal have fat på, så de kan blive aktive i foreningen. Festen gav et lille underskud.

  Fremtidige arrangementer.
  Ved sidste generalforsamling fik vi Nadia ind i Forretningsudvalget. Det har allerede givet nye tiltag til det kommende år.

  Der afholdes Kræmmermarked i Hasselagerhallen i Marts måned. Det bliver et spændende nyt tiltag som vi tror bliver et tilløbs stykke. Det har aldrig været mere populært at gå på jagt efter gamle ting. Det bliver rigtig spændende.
  Overskuddet går til klubhus byggeriet.

  Vi vil stadig gå efter mangfoldigheden i vores forening. Der bliver brug for nytænkning hvis vi skal kunne rumme de mange nye borgere og deres forventninger til deres idræts forening.

  Afslutning.
  Til slut vil vi gerne på forretningsudvalgets vegne sige tak til Idrætsudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats, der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål. Vi er taknemmelige for, at i vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for KHIF.

  Tak til KHIF Hallens bestyrelse for et godt samarbejde, der er en forudsætning for at kunne tilbyde de rigtige rammer for vores klubliv.

  Tak til vore sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem ville det være mindre sjovt at være medlem af KHIF og vore muligheder ville være yderligere begrænset.

  Sluttelig ønsker vi fra Forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2015.


  18.02.2015
  Søren Quist Rasmussen
  Formand

  Årsberetning 2013

  Generalforsamling KHIF, 19. Februar 2014

  Formandens beretning
  Vi har afsluttet 2013, som blev endnu et spændende år for KHIF, med mange udfordringer, mange beslutninger og spændende tiltag både sportslig og foreningsmæssigt, der lover godt for fremtiden. Jeg vil i min beretning nævne nogle af de foreningsmæssige projekter der er igangsat i 2013. De sportslige vil jeg overlade til afdelingernes beretning.

  Pelsbo:
  Vi fik afsluttet vores istandsættelse af Pelsbo. Her tænker jeg på det regnskabs mæssige, der som ventet har givet en del udfordringer. Vi har fået afleveret regnskab til Sport og Fritid og vi har opnået godkendelse af Maj-Britt´s fine regnskab. Det har betydet, at vi har fået udbetalt kr. 125.100, som var lovet som kommunalt tilskud. Regnskab er blevet kørt som projekt regnskab og posteringer fremgår ikke af hovedforeningens regnskab. Det der figurerer i vores regnskab er det udbetalte tilskud.
  Der er mulighed for at se regnskabet ved henvendelse til undertegnede.

  Fitness:
  Vores nye fitness afdeling er kommet godt fra start, og har i 2013 levet op til de budgetter som vi oprindelig havde udarbejdet for afdelingen. Der er lagt et stort arbejde i at få afdelingen bygget op til det den er i dag.

  Vi har fået mange nye medlemmer gennem fitness. Der har været nogle nødvendige udgifter til låsesystem mm. og vedligeholdelse af maskiner, men alt sammen på et fornuftigt niveau. Udviklingen har vist, at der er behov for vores fitness afdeling.

  Vi vil her i starten af 2014 indkalde til stiftende generalforsamling i vores Fitness afdeling. Afdelingen er igangsat og har fået et godt fodfæste, så det er vigtigt at den nu kan få lov til at udvikle sig som en selvstændig afdeling. Fitness har givet et solidt bidrag til hovedforeningens resultat i 2013.

  Multibane:
  I august indviede vi vores nye multibane med en velbesøgt turnering der i strålende vejr og under kyndig og professionel ledelse, blev en kæmpe succes. Succeen skyldes ikke mindst, at en del af vore sponsorer, havde valgt at slå teltet op på pladsen og således være med til at gøre dagen festlig.

  Vi fik efter nogen drøftelse fundet den rigtige placering til banen. Placeringen har betydet at vi har måttet overtage en smule mere jord, da det efter indvielsen viste sig at en del af banen lå udenfor KHIF´s område.

  Multibanen har, ligesom fitness, styrket vores position som idrætsforening og åbnet op for nye aktiviteter og dermed nye medlemmer. Vi har som følge af tilskud fra DGI måttet oprette en ny idrætsgren og har valgt Fodboldfitness.

  Banen vil indgå som et aktiv i foreningen og kan anvendes af alle, også af folk der ikke er medlem af foreningen. Det er vores håb, derigennem at trække nogle nye medlemmer til KHIF. Banen betyder også, at vi kan deltage i kommende nye turneringer der gør brug af multibanen.

  Sommerfest:
  Samme dag som indvielse af multibane blev der afholdt sommerfest, hvor vi havde en rigtig hyggelig fest med glade mennesker og lidt dramatik der dog kunne klares af kontrollørerne. Os der deltog i festen, havde en festlig aften. Desværre var fremmødet begrænset og det betød at der var et underskud på regnskabet. Det er vores håb, at vi også fremover vil være i stand til at holde fester i KHIF.

  Klubhus projekt:
  Vi sparer stadig op til vores klubhus projekt og indsamlingen kører stadig. Vi vil i 2014 forøge indsatsen på at markedsføre vores projekt, så vi kan komme videre. Vi vil også gøre en indsats for at sætte focus på de sponsorer der har givet tilsagn om støtte til projektet.

  Sponsorudvalg:
  Vi har også i 2013 fået oprettet et fælles sponsor udvalg, der skal varetage hele klubbens sponsorer samt udarbejde tiltag der øger sponsorindtægterne til KHIF. Sponsorudvalget er i gang med at opbygge en platform for det fremtidige samarbejde.

  Foreningsdag:
  Der er i 2013 også oprettet et udvalg, der skal planlægge en foreningsdag hvor vore afdelinger i fælleszkab udstiller foreningens tilbud til potentielle nye kunder. Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med Skolen, da det jo er her vores kommende nye medlemmer skal findes. Der har været afholdt nogle indledende møder og udvalget har lagt sig fast på foreningsdag d. 23 august 2014.

  Nye borgere:
  Alle kan se, at der bygges kraftigt i vores område, det betyder mange nye borgere som gerne skulle finde frem til KHIF. Vi har derfor i dec. 2013 husstands omdelt en fælles folder der fortæller om vores forening og de tilbud vi har til vores nye borgere. Vi skal selvfølgelig også i dagligdagen forsøge at reklamere for KHIF og sikre at vi giver den nødvendige service når vi bliver kontaktet. Derfor vil det måske være et fremskridt at opsummere hvem der er tilsluttet vores KHIF mail. Vi bør sikre, at alle vores afdelinger modtager denne mail.

  Ny skiltning:
  Der er i 2013 igangsat et projekt der skal forbedre vores skiltning på vores område, således at vores gæster også har mulighed for at finde frem til det sted de skal møde. Med vores stigende aktiviteter vokser også antallet af vore gæster der kommer for at deltage i arrangementer på vores område. De nye skilte bliver opsat i foråret. Projektet er lavet i samarbejde med KHIF Hallens bestyrelse.

  Mødeaktivitet:
  Ved vores 2 sidste generalforsamlinger ytrede jeg utilfredshed med mødedeltagelsen til vores hovedbestyrelses møder. Møde deciplinen er væsentlig forbedret og det styrker den demokratiske proces i vores forening. Det er vigtigt, at alle vore medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen.

  Det kommende år.
  Når vi ser fremad, fortsætter vi med de tiltag der er startet op i 2013 Det er bestyrelsens holdning, at støtte vores afdelinger med nye tiltag eller ændringer der ønskes prøvet, med henblik på at udvikle vores fælles forening. Vi skal gå efter mangfoldigheden i vores forening, som skal være med til at skabe nyheder og forbedringer i KHIF. Vores ”kunder” ændrer sig og det er vigtigt, at vores forening er dynamisk og kan tilpasses til de nye ønsker der måtte være.

  Lederstilen vil også fortsat være stærkt uddelegerende , det giver øgede ressourcer og vil ligesom i det forgangne år gøre det muligt for os at nå de mål vi sætter os.

  Afslutning:
  Til slut vil vi gerne på forretningsudvalgets vegne sige tak til idrætsudøvere og trænere. Tak til ledere og bestyrelser for en engageret indsats der er en forudsætning for at vi kan nå vores mål. Vi er taknemmelige for, at i vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for KHIF.

  Tak til KHIF hallens bestyrelse for et godt samarbejde der er en vigtig faktor for at skabe de rigtige rammer for vores klubliv.

  Tak til vore sponsorer for deres tilskud til KHIF. Uden dem, ville det ikke være så sjovt at være i KHIF og vores tiltag ville være væsentlig mere begrænset.

  Sluttelig ønsker vi fra forretningsudvalget alle i KHIF et godt klubår 2014.

  19.02.2014 /
  Søren Quist Rasmussen
  Formand

  Årsberetning 2012

  Generalforsamling KHIF, 20. Februar 2013

  Formandens beretning
  Der er gået endnu et år og vi har afsluttet 2012.
  Det var et år med store udfordringer og et år hvor der skete mærkbare og synlige ændringer. Vi kan glæde os over kulminationen af projekter vi har arbejdet på i flere år.
  Jeg vil starte med et tilbageblik på 2012.

  Omklædning
  Vores omklædningsbygning er blevet indkørt i løbet af året. Der har været nogle tekniske problemer med at styre bygningen. Bygherren havde nogle meget ambitiøse forventninger til energiforbrug, som nødvendiggjorde at bygningen blev lagt i dvale i vinterperioden. Det afstedkom nogle tekniske problemer fordi teknikken ikke kan styre bygningen når den ligges i dvale. Der er høstet en del erfaringer som Sport & Fritid sammen med deres entreprenører, vil bruge til at foretage ændringer der gør det muligt for automatikken at kontrollere bygningen. Vi har endnu ikke fået løsningen.

  Spejderhytten
  Vi har i 2012 istandsat spejderhytten med henblik på anvendelse til Motionscenter. Der er sket store og synlige ændringer både på omgivelser og inde i bygningen. Der er lagt et meget stort arbejde i de udførte ændringer således at huset i dag fremstår som et velfungerende fitness center. Vi har fået nye udenoms faciliteter, der giver nye muligheder for at samles som sportsudøvere eller som tilskuere til sports begivenheder. Man kan nyde en øl eller noget spiseligt på vores nye terrasse med bore og bænke.
  Vi har pr. 1. dec. 2012 overtaget driften og drifts udgifterne på spejderhytten.
  Vi skal se de første afregninger, hvorefter der skal laves en fordeling af udgifter mellem Fitness,
  Fodbold og Sport & Fritid.
  Vi vil snarest få lavet en opgørelse over vores udgifter til ombygning således at vi kan få hentet vores tilskud på de 125.000,- hjem. Det har endnu ikke været muligt for det juridiske system at skrive skødet ud til KHIF, på trods af, at vi er helt enige med Sport & Fritid om overdragelsen.

  Fitness
  Den store indsats der er ydet, gjorde det muligt for os at indvie vores nye fitness center d. 20. oktober 2012. hvor vi holdt åbent hus.
  Vi havde forinden fået uddannet 11 instruktører der var klar til at rådgive og vejlede vores kommende fitness kunder. Dette var samtidig kulminationen på 6 års arbejde med fitness tanken.
  Vi har i november og december fået gang i maskinerne og har i dag over 100 medlemmer der holder deres kondition ved lige i vores center. Desværre har ikke alle de uddannede trænere stillet deres arbejdskraft til rådighed, så det er hårdt arbejde for 5-6 der deltager aktivt.
  Vi vil fortsætte med løbende forbedringer, idet tempo økonomien tillader det. Vi står for at skulle
  implementere et nyt briksystem, der kan fritage Hans Tranberg og Lars Viberg som dørvogtere. Grundet frafald blandt trænere er vi nødsaget til at uddanne et nyt hold, så vi kan aflaste vores trofaste trænere.
  Vi regner med at vi i løbet af 2013 kan høste erfaringer med driften, således at vi til næste generalforsamling kan udskille fitness som en selvstændig afdeling i KHIF.

  Klubhus projektet.
  Vi arbejder videre med indsamling til vores klubhusprojekt hvor indsamlingen stadig er åben, så man med skattefradrag kan støtte projektet. Vi mangler stadig en mill. før vi kan sætte projektet i gang.

  Hjemmeside
  Vores opstart af fitness gjorde det nødvendigt at tilpasse vores hjemmeside, så der kunne bookes
  Tid over nettet fra computer eller mobil. Vi benyttede muligheden til at få lavet en helt ny hjemmeside hvor vi har fået mulighed for ensartet udseende af alle vore afsnit samt mange nye muligheder for, nemt og overskueligt at opbygge og udnytte fælles databaser i de forskellige afdelinger.
  Der bliver på sigt også muligt at skabe et mere sikkert overblik over hvem der er medlemmer af foreningen. Det vil over tid give ressource mæssige besparelser hos vore frivillige ledere og trænere.
  Jeg synes vores nye hjemmeside er et fantastisk løft for vores forening. De store fordele komme i takt med at information lægges ind, så systemet kan gøre brug heraf. Det er næsten kun fantasien der sætter begrænsning med det nye system.

  KHIF-Bladet
  Vi har pr. august 2012 nedlagt vores blad (KHIF-Bladet), som har været udsendt i mange år. Grunden var at vi havde et årligt underskud på kr. 50.000, på trykning og distribution af bladet. Dette sammenholdt med at vores nye hjemmeside gav os mulighed for at håndtere vore annoncører og vore informationer og reportager på en let tilgængelig måde. Det har givet alle afdelinger frie hænder til at fremføre nyheder og reportager når og hvordan de ønsker. Det var selvfølgelig en lidt vemodig beslutning, men jeg føler det var nødvendigt, også for at fremtidssikre vores forening til de informationssystemer der bruges i dag.

  Mødeaktiviteter
  Vi har i de sidste par år haft problemer med møde disciplinen til hoved bestyrelses møder.
  Den nye bestyrelse der blev valgt i Tennis ved sidste generalforsamling og den nytiltrådte bestyrelse i Fodbold har giver mærkbare ændringer og vi ser frem til i 2013 at kunne holde bestyrelsesmøder hvor alle medlemmer af foreningen er repræsenteret.

  2013
  Når vi ser frem på 2013 har vi allerede i de foregående punkter berørt mange af de ting som vi skal arbejde med i det kommende år. Vi skal have de nye tiltag ”kørt ind” og have en masse detaljer fastlagt. Vi er derfor nødsaget til at begrænse nye tiltag. Heldigvis er vi efterhånden kommet i den situation at vi kan arbejde på flere fronter sideløbende. Vi er så heldige, at vi har mange ildsjæle der selvstændigt løbende kan træffe nødvendige beslutninger så vi ikke hele tiden skal forsinkes af at alle detaljer skal besluttes på bestyrelses møderne. Dette giver bestyrelsen mere tid til at kunne arbejde som en bestyrelse bør, nemlig at tegne de overordnede linjer for foreningens udvikling.
  Denne arbejdsform, er også grunden til at vi har nået så meget i det forløbne år. Det gør det mere spændende at sidde i både hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelser.
  Jeg har fået en del spørgsmål om hvordan det er muligt at starte fitness op uden kommunal tilskud, jeg har svaret at det skyldes "En fantastisk indsats fra vore ildsjæle i foreningen og vore sponsorer".

  Sommerfest
  Ovenstående er også grunden til at vi igen i år tør varsle en sommerfest i 2013, Jeg har endnu ikke mange detaljer, men jeg ved der er reserveret lokaler.

  Multibane
  Fodbold arbejder med godkendelse af anlæg af multibane i nærheden af omklædning. Vi har ikke helt fastlagt placering, men det vil ske i den kommende måned.
  Herefter skal vi have indhentet bygge tilladelse. Multibanen skal være med til at trække folk til foreningens område også folk der ikke er medlem af foreningen.

  LM i Petanque
  Vi skal igen i år afholde LM (DGI’s Landmesterskab) i petanque hvor vi vil få ca. 250 gæster der skal deltage i turneringen.
  Arrangementet skyldes at det tidligere stævne, var en ubetinget succes. Dette er ligeledes kun muligt fordi ildsjæle yder en fantastisk indsats.

  Nye medlemmer
  Der bliver massiv indflytning i mange nye boliger i 2013, dette vil give os mulighed for at få mange nye medlemmer der igen kan være med til at løfte vores forening videre.

  Afslutning
  Jeg synes vi alle kan være tilfredse med den udvikling vi har gennemgået og som vil fortsætte i fremtiden vi har en svær periode foran os, da velfærdsmodellen knager og giver sikkerhed for at vi ikke får øgede bevillinger i fremtiden. Men vi skal ud fra det vi har nået i 2012 være optimistisk og ikke lade os begrænse af offentlige midler, vi har vist, at vi selv kan skabe resultater. Vi skal turde fortsætte og stadig sætte os mål der også i fremtiden byder på store udfordringer.

  Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til idrætsudøvere og trænere.
  Tak til ledere og bestyrelser for en fantastisk indsats. Vi er taknemmelige for at I vederlagsfrit stiller jeres fritid til rådighed for foreningen.
  Tak til Hans Tranberg og hjælpere for drift af KHIF-Hallens Cafeteria og nu også vores nye salgssted ved Spejderhytten. Der er med til at skabe en ramme hvor man kan hygge sig efter idræt og styrke klublivet i KHIF.

  Sidst men ikke mindst en stor tak til vore sponsorer, der gør det muligt for foreningen at skaffe midler til de arrangementer, der skal gøre det spændende at være med i KHIF, som leder og udøver.
  Jeg vil gerne ønske alle i KHIF et godt Klub år i 2013.

  20.02.2013 /
  Søren Quist Rasmussen
  Formand

  Årsberetning 2011

  Generalforsamling KHIF, 22. februar 2012.

  Formandens beretning
  Vi har afsluttet 2011, som for KHIF blev et spændende år, hvor vi endelig fik igangsat nogle af de projekter, som vi har brugt så mange ressourcer på i de seneste år.
  Jeg vil starte med et tilbageblik på året 2011.

  Omklædning
  Sport og fritid har nu afsluttet byggeriet af vore nye omklædnings faciliteter, som vi regner med at tage i brug når sæsonen starter.
  Det er en klar forbedring af vore faciliteter og jeg er sikker på, at vi vil få stor glæde af de nye faciliteter. Byggeriet er et byggeri i den højeste energi klasse og det bliver spændende at følge
  Driften fremover. Der er enkelte småting der stadig hænger og først kan færdiggøres når frosten har sluppet sit tag.

  Spejderhytten
  I 2011, er det også lykkedes for os at overtage spejderhytten, som spejderne ikke har brugt i flere år.
  Vi har allerede underskrevet areal lejeaftalen på grunden. Vi er i færd med at få oprettet skøde på selve hytten som vi forventer den officielle overtagelse af pr. 1 marts 2012.
  Vi har i KHIF bladet annonceret efter ideer til anvendelse. Der er indkommet 3 forslag.
  2 foreslår at starte vores fitness op i Spejderhytten
  1 foreslår at hytten anvendes til ungdomsarbejde for lokale unge i området.
  Forretningsudvalget har besluttet at gå efter flertallet, således at der startes fitness afdeling i hytten
  Her i foråret. Det er en midlertidig placering, da det jo er planen, at vi bygger vort klubhus mellem spejderhytten og omklædning, hvor fitness får sin endelige placering.

  Der er ansøgt om midler fra kommunens anlægspulje til istandsættelse af hytten. Århus Kommune har bevilget kr. 125.000,- til projektet. Betinget af at vi selv yder tilsvarende i form af eget arbejde.
  Driften af hytten vil således fra 1 marts 2012 skulle afholdes fra hovedforeningens kasse, hvilket nødvendiggør en indtjening til samme. Det kommer vi tilbage til senere på mødet.

  Klubhus projektet
  Vi mangler stadig at samle en mill. Ekstra inden vi kan sætte byggeriet i gang. Vi håber fitness aktiviteten kan være med til at tilvejebringe en del af de manglende midler, sammen med private sponsorer der stadig er velkommen til at indbetale skattefrit bidrag til projektet.
  Juletræssalg og julelotteri:
  Vi har igen i år solgt juletræer for at tjene et beløb til klubhus projektet. Juletræs salg har givet et overskud på kr. 32.500,- hvoraf kr. 29.000, er overført til klubhus projektet.
  Der er også blevet solgt julelotteri i 2011 hvor der blev tjent kr. 1.915, til projektet.
  Vi er meget taknemmelige for det store arbejde der er præsteret fra nogle af vore meget aktive medlemmer.

  Mødeaktiviteter
  Der har været afholdt det sædvanlige antal bestyrelses møder i hovedbestyrelsen, desværre har der i 2011 været et ikke tilfredsstillende fremmøde fra nogle af afdelingsformændene. Vi har således ikke i 2011 haft fremmøde fra Fodbold, Tennis og Motion/volley.
  Badminton har også været ret ustabil hvad angår fremmøde. Det er påtalt overfor de ansvarlige og vi har fået tilsagn om bedring i 2012.
  Det er ikke tilfredsstillende at mere end 50 % af vore medlemmer ikke er repræsenteret på vore bestyrelses møder og således står udenfor indflydelse.

  Det kommende år
  Der er ingen tvivl om at 2012 bliver et meget spændende år for KHIF. Vi står overfor store udfordringer med at få de nye faciliteter til at fungere.
  Vi skal have istandsat spejderhytten og vi skal have opstartet vores fitness afdeling. Alle disse aktiviteter skal drives af frivillige ledere og instruktører, hvilket stiller store krav til forenings ledelse. Vi er dog fortrøstningsfulde, da vi kender de kapaciteter der beredvilligt har stillet deres assistance til rådighed. Det er meget positivt, at vi ligefrem mærker et pres for at få afgørelserne på plads, så man kan komme i gang med arbejdet. Dette gør det muligt at nå meget langt med udviklingen af foreningen, når der arbejdes på flere fronter samtidig.
  Vi håber selvfølgelig, at de tiltag vi har igangsat, vil have en positiv indflydelse på vores forening og leve op til de forventninger vore medlemmer har til foreningen. Målet er løbende at udvikle vores forening og de tilbud foreningen kan tilbyde medlemmerne, således at de er ajour med efterspørgselen fra nuværende og kommende medlemmer.
  Derfor har vi også brug for tilgang af nye ledere og trænere til foreningen, der kan supplere den nuværende ledelse og være klar til at tage over.

  Vi ved, at vi får et stort antal nye potentielle medlemmer i de kommende år, vi skal være rustet til at tage godt imod dem når de henvender sig til foreningen.

  Afslutning
  Til slut vil jeg gerne på forretningsudvalgets vegne, sige tak til idrætsudøvere og trænere.
  Tak til ledere og bestyrelser for en kæmpe indsats. Vi er taknemmelige for at de vederlagsfrit stiller deres fritid til rådighed.
  Tak til Hans og hjælpere for drift af Hallens Cafeteria. Der er med til at skabe en ramme hvor man kan hygge sig efter idræt og styrke klublivet i KHIF.

  Sidst men ikke mindst en stor tak til vore sponsorer, der gør det muligt for foreningen at skaffe midler til de arrangementer, der skal gøre det spændende at være med i KHIF, som leder og udøver.
  Jeg vil gerne ønske alle i KHIF et godt Klub år i 2012.

  22.02.2012 /
  Søren Quist Rasmussen
  Formand

  Medlemskøb (Tøj)

  Brugernavn: KHIF
  Password: KHIF123

  "SuperBrugsen Kolt Park"

  KHIF Kunstgræs project 
  "SuperBrugsen Kolt Park"

  Facebook: KHIF

   Ny tilbygning
  Fitness-lokale

   

  Mange billeder