Referat af årsmøde 22. februar 2024 

0) Valg af dirigent

Klaus valgt til dirigent og det blev konstateret at Årsmødet var korrekt indkaldt.

Kaja fik opgaven med referatet.

1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen

(vedhæftet)

Formand Simon aflagde beretning.

 • Der blev suppleret med oplysninger om at Pickelball også i år har kørt som vinteraktivitet indendørs i hallen med god tilslutning.

 • Der blev spurgt til KHIFs fælles sponsor udvalg, hvilket ikke eksisterer længere.  

2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab (vedhæftet)

Mikael redegjorde for regnskabet 2023.

 • Vi har ingen indtægter fra sponsorer, de sponsorer der er, bidrager med diverse materialer: skilte, sand, etc.

 • Sponsorer kan købe bannere til banen for 5.000 kr. Det opfordres til at alle medlemmer afsøger muligheder for at hverve nye sponsorer.

 • Aktivitetsstøtte fra kommunen afhænger af aktiviteter til medlemmer under 18 år (træning) og ”ældreidræt” over 60 år (Drive-in).

 • Der spares fortsat op til når det bliver nødvendigt at skifte underlaget på de forskellige baner (se andre kommende udgifter under punkt 3).

 

3) Det kommende års arbejde

 

Der blev debatteret konstruktivt omkring de løbende aktiviteter, og vedligeholdelsesopgaver, som klubben står overfor de kommende år.  

 

- aktiviteter i den kommende år:

 

 • Junior- og begyndertræning fortsætter. Vi har endnu ikke træner på plads.

 • Drive-in fortsætter – pga. det store fremmøde der typisk er, sættes starttidspunkt til kl. 17.00.
  Rasmus ønsker ikke at fortsætte med at være tovholder på denne opgave hver uge. Årsmødet fandt ikke en erstatning for Rasmus, men blev enige om, at det må løses ved at der bliver taget ansvar fra gang til gang – evt. med en APP, der kan lave kamp-kombinationerne.

 • Klub-mesterskabsturneringen fortsætter.
  Den elektroniske registrering af kampresultater fortsætter, med Lars og Mette som styrende personer (Google-docs).
  Reglerne for afvikling tilføjes det elektroniske dokument.
  Det indskærpes, at kan man ikke deltage på Finaledagen, overdrages pladsen i finalen til evt. semifinalemodstander, eller anden højest rangerende spiller, således at vi fortsat kan afvikle en festlig finaledag.
  Mix-doublehold sættes fortsat ved lodtrækning, andre doubler kan selv sætte hold.

 • Forsøg med lørdags-Drive-in og/eller en weekendturnering for doubler

 • Tilmelding til turnering under JTU afhænger af nyt kontingent-oplæg fra JTU. Alternativt påtænker de spillere, der ønsker at spille turnering, at lave en privat liga.  

 • Træningskampe mod Tranbjerg

 • Muligt samarbejde med Hørning og Skanderborg omkring multi-medlemskaber (Simon forespørger)
    

- Vedligeholdelse af anlægget:

Der blev debatteret følgende vedligeholdelsesaktiviteter (i u-prioriteret rækkefølge):

 

 • Bortskaffelse af store mængder blade (bortskaffelsen aftalt under mødet til den kommende dag)

 • Opsamling og bortskaffelse af en del uidentificerede hvide plastikkugler på banen

 • Reparation af hegn omkring banerne (boldene løber ud gennem hegnet hvilket er meget irriterende). Ove har noget overskudstræ som kan bruges til en midlertidig reparation.

 • Forårsklargøring af banerne

 • Beskæring (topkapning) af træer omkring banerne

 • Udskiftning af underlaget på bane 1 + 2 (meldingen fra Ole er, at det fortsat kan holde et par år endnu)

 • Ukrudtsbekæmpelse

 • Underlaget på bane 3 skrider pga. den store mængde regn der er kommet det seneste år

 • Udskiftning af underlaget på slag-banen + evt. reparation af slagvæggen (Brian kan muligvis hjælpe)

 • Boldkanonen er ukampdygtig, det undersøges om den kan repareres

 • Nye skilte med ”ingen fodboldstøvler på tennisbanerne”

 

Bestyrelsen har i årets løb talt om at få lavet en Årsplan for opgaver og vedligeholdelse. Ovenstående er et godt udgangspunkt for dette, og bestyrelsen vil arbejde videre med at synliggøre det store arbejde der ligger i dette punkt.

 

Der er behov for flere hænder til at hjælpe med den løbende vedligeholdelse af banerne.

 

Generelt var der opbakning til, at der fastsættes flere ”arbejdsdage” (ca. 2 timers arbejdspas hver 4-6 uge), hvor vi aflaster vedligeholdelsesarbejdet på bl.a. ukrudtsfronten.

 

Der opfordres til at alle medlemmer deltager i disse aktiviteter, og løbende bidrager til f.eks. at fjerne ukrudt. 5 min hist og pist kan gøre underværker, og evt. udføres hvis man alligevel venter på at komme på banen eller hente et barn der træner.  Bestyrelsen sørger for at stille redskaber og affaldshåndtering til rådighed.

 

4) Budget for det kommende år (vedhæftet)

Mikael redegjorde for budgettet 2024

En del af ovenstående opgaver, vil medføre ekstra omkostninger til budgettet 2024. Det forsøges at minimere dette mest muligt ved frivilligt arbejde og sponsorater.

5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)

- På valg er Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen

Desværre har bestyrelsen ikke kunne finde nye kandidater, og ingen stillede op ved årsmødet.

Rasmus og Simon har indvilliget i at fortsætte 1 år mere. 

6) Valg af revisor

Dorthe Friis modtager genvalg

7) Eventuelt

 

 • Mette gentog ønsket om medlemskab af JTU så man kan deltage i deres turnering, alternativt en privat-arrangeret turnering. Sidstnævnte fik ok fra Årsmødet, hvis førstnævnte ikke indgåes.

 • Dirigenten takkede for god ro og orden

 • Der blev afsluttet med kaffe og ostemadder  

 

Årsmøde 22. februar kl. 19.30

KHIF Tennis holder årsmøde torsdag 22. februar 2024 kl. 19.30 i Klubhuset ved tennisbanerne.

Årsmødet er en god mulighed for at diskutere og komme med forslag til aktiviteter i det kommende år. Så vi opfordrer alle til at deltage.

Dagsorden:
0) Valg af dirigent
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab (vedhæftet)
3) Det kommende års arbejde
- aktiviteter i den kommende år
- Vedligeholdelse af anlægget
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
- På valg er Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Med venlig hilsen
KHIF Tennis bestyrelsen

Standerhejsning på søndag kl. 10 🎾

Husk at vi markerer starten af sæsonen på søndag. Klubben byder på morgenbrød. Der vil være salg af bolde og mulighed for at spille på banerne.

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har på møde d. 14/3 2023 konstitueret sig:
Formand: Simon P. Nielsen (for 1 år)
Kasserer: Mikael Poulsen
Bestyrelsesmedlemmer: Kaja Møller Nielsen, Ove Hansen og Rasmus Lyckhage

Referat af årsmøde 28. februar 2023

Referat af Årsmøde KHIF Tennis 28/2 2023


Valg af dirigent, Claus
Valg af referant, Simon

Formandens beretning:

Jesper aflægger beretning om 2022 i tennisafdelingen. Jesper fremhæver i hans beretning.

- 2022 var der igen fin tilslutning til junior/senior træning.
- Drive-in har endnu engang været en succes med rigtig mange spillere.
- Støjmur blev færdig i løbet af foråret.
- Tak til alle de frivillige og især Ole for et flot arbejde med vedligehold af anlæg.
- Tak til vores sponsore.

Regnskabsaflæggelse v/Mikael:

- Fremlæggelse af regnskab og budget.
- Regnskab og budget godkendes.
- Medlemstal i 2022 (90)

Valg af bestyrelsen:

- Mikael genvalgt til bestyrelsen i 2 år.
- Ove genvalgt til bestyrelsen i 2 år.
- Jesper (formand) udtræder af bestyrelsen.
- Kaja modtager valg til bestyrelsen.
- Revisor genvalgt.

Det kommende års arbejde:

- Klubhus istandsættes. (Skole/Kommune kontaktes)
- Ødelagt hegn omkring baner repareres.
- Klargøringsdag og løbende vedligehold af baner.

Eventuelt:

- Tilbud om Pickleball fortsættes næste vintersæson.
- Klubmesterskab i double forventes igen afholdt som mix-turnering over sæsonen.
- Klubmesterskab Dame og Herrer double forsøges afholdt på en dag/weekend.
- Forslag om træner/træning til øvede måske med brugerbetaling (bestyrelsen undersøger)
- Gadeplan kontaktes i tilfælde af hærværk v/klubhuset

Årsmøde 28. februar kl. 19.30

KHIF Tennis holder årsmøde tirsdag 28. februar 2023 kl. 19.30 i Klubhuset ved tennisbanerne.

Årsmødet er en god mulighed for at diskutere og komme med forslag til aktiviteter i det kommende år. Så vi opfordrer alle til at deltage.

Dagsorden:
0) Valg af dirigent
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
3) Det kommende års arbejde
- aktiviteter i den kommende år
- Vedligeholdelse af anlægget
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
- På valg er Ove Hansen, Mikael Poulsen og Jesper Schneider
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Med venlig hilsen
KHIF Tennis bestyrelsen

Finaledag og klubfest lørdag 27/8 – 2022

Finalerne i klubmesterskabet spilles fra kl. 10 lørdag d. 27/8

Program for kampe:
Kl 10 herre single B: Rasmus mod vinder af Rudi-Morten
Ca kl 11 herre Single A, Gerhard mod Lars
Ca kl 12 dame single, Vicki mod vinder af Charlotte-Mette

Kom op og hep! Der serveres pølser og øl/vand til alle tilskuere (og også til spillerne)

Samme dag om aftenen fra kl. 18 holder vi klubfest. Medbring selv drikkevarer, kød og bestik. Så sørger klubben for salater og at tænde op i grillen. Det plejer at være superhyggeligt, så kom og vær med. Det er gratis at deltage. Tilmelding: sms til Simon på 28452011 senest 24/8.

Referat af årsmøde 22. februar 2022

Referat af Årsmøde KHIF Tennis 22/2 2022

Dagsorden
0) Valg af dirigent
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab (vedhæftet)
3) Det kommende års arbejde
- aktiviteter i den kommende år
- Vedligeholdelse af anlægget
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
- På valg er Simon P. Nielsen og Rasmus Lyckhage
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Valg af dirigent
- Valg af dirigent, Mikael
- Valg af referant, Simon

Formandens beretning:

Jesper aflægger beretning om 2021 i tennisafdelingen. Jesper fremhæver i hans beretning.

- 2021 var igen præget af corona men det har ikke ramt tennis.
- 2021 var der igen fin tilslutning til junior/senior træning.
- Drive-in om tirsdagen har endnu engang været en succes med rigtig mange spillere.
- Klubmesterskaber og klubfest blev gennemført hvor andre arrangementer har været aflyst.
- Støjmur forventes færdig i løbet af foråret. Her må vi forvente gener ifb. byggeri.
- Nøgleombytning og nye låse er afsluttet hvorefter vi nu har styr på hvem der har nøgler.
- Tak til de frivillige og især Ole og Brian for et flot arbejde med vedligehold af anlæg.
- Tak til vores sponsorer.

Regnskabsaflæggelse og budget v/Mikael:

- Fremlæggelse af regnskab og budget.
- Regnskab og budget blev godkendt.
- Medlemstal i 2021 (113)

Det kommende års arbejde:

Vedligehold af anlæg
- Topkapning/beskæring af træer
- Hegn vedr. den nye støjmur (evt. så vi kun har en indgang til anlæg)
- Alm. Vedligehold

Forslag til aktiviteter
- Forslag om at arrangere en padeltennis turneringsdag i vintersæson (Jacob arrangerer).
- Forslag om at tilbyde Pickleball i vintersæson. Mette, Malene og Mikael står for at arrangere mulighed for at prøve at spille pickleball lørdag d. 26/3 kl. 14-16 (mere info senere)
- Forslag om at lave klubmesterskab i double om til en række v/personlodtrækning (Simon og Jacob arbejder videre med idéen).


Valg af bestyrelsen:

- Rasmus genvalgt til bestyrelsen i 2 år.
- Simon genvalgt til bestyrelsen i 2 år.

Valg af revisor:

- Dorthe Friis genvalgt som revisor.


Eventuelt:

- Forslag om kameraovervågning v/klubhus
- Medlemskab af DGI / JTU
- Afklare forpligtelse til vedligehold af klubhus (Skolen / Kommunen)
- Forslag om at undersøge mulighederne for at etablere en padelbane på det nuværende petanqueanlæg, hvis petanque afdelingen lukker.

Årsmøde 22. februar kl. 19.30

KHIF Tennis holder årsmøde 22. februar 2022 kl. 19.30 i Klubhuset ved tennisbanerne.

Årsmødet er en god mulighed for at diskutere og komme med forslag til aktiviteter i det kommende år. Så vi opfordrer alle til at deltage.

Dagsorden:
0) Valg af dirigent
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab (vedhæftet)
3) Det kommende års arbejde
- aktiviteter i den kommende år
- Vedligeholdelse af anlægget
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
- På valg er Simon P. Nielsen og Rasmus Lyckhage
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Med venlig hilsen
KHIF Tennis bestyrelsen

Finaledag og klubfest lørdag 4/9 – 2021

Finalerne i klubmesterskabet spilles fra kl. 10 lørdag d. 4/9, det endelige program følger snarest.

Kom op og hep! Der serveres pølser og øl/vand til alle tilskuere (og også til spillerne)


Samme dag om aftenen fra kl. 18 holder vi klubfest. Medbring selv drikkevarer, kød og bestik. Så sørger klubben for salater og at tænde op i grillen. Det plejer at være superhyggeligt, så kom og vær med. Det er gratis at deltage. Tilmelding: sms til Jesper på 2029 2781 senest d. 29/8

Nye nøgler, drivein, træning og tilmelding til klubmesterskab

Nøgleombytning:
Vi har i dag skiftet låsene til banerne og klubhuset. Hvis I ikke allerede har fået en ny nøgle kan I ombytte jeres nøgle hos mig (Svanlevvej 97, mit tlf.72201861 (evt. Malene 60953336)).

Start på drivein:
Drivein tennis starter på tirsdag (13/4) kl. 18 - Man møder bare op, så spilles med skiftende makkere. Alle er velkomne

Start på træning:
Træning for børn starter på onsdag (14/4) kl. 17-18.30.
Træning for voksne (både begyndere og mere øvede) starter også på onsdag (14/4) kl. 18.30-20

Klubmesterskab:
Der er hængt tilmeldingslister op i klubhuset. Man kan tilmelde sig enten ved at skrive sig på listen i klubhuset eller ved at sende en mail til post@xlgrafik.dk. Sidste frist for tilmelding er 1. maj.

Kontingentindbetaling:
Hvis I ikke allerede har gjort det, vil vi bede jer indbetale kontingent for den nye sæson. Kontingentsatserne og kontonr kan ses her:
https://kolt-hasselager-if.dk/sportsgrene/tennis/kontingent-2021

Sæsonstart 2021

Foråret er kommet og en ny tennissæson starter! Alle baner er klare til spil.

Aktivitetskalenderen for den kommende sæson er online (klik på fanebladet til højre).

Kontingent:
Hvis I ikke allerede har gjort det vil vi bede jer indbetale kontingent for den nye sæson. Kontingentsatserne er de samme som sidste år (https://kolt-hasselager-if.dk/sportsgrene/tennis/kontingent-2021). Bemærk ny bankkonto: Reg.nr. 1688 kontonr. 3232 157576

Standerhejsning søndag 11/4:
Vi markerer sæsonstarten med standerhejsning søndag d. 11/4 kl. 10. Ved standerhejsning vil der være mulighed for køb af bolde, nøgleombytning og spil på banerne.

Nye nøgler:
Søndag d. 11/4 skifter vi låse til anlæg og klubhus. Nøgler kan ombyttes til standerhejsning og senere efter aftale med kasseren.

Referat af Årsmøde KHIF Tennis 23/2 2021

Valg af dirigent, Claus
Valg af referant, Simon

Formandens beretning:

Jesper aflægger beretning om 2020 i tennisafdelingen. Jesper fremhæver i hans beretning.

- 2020 som var præget af corona restriktioner men som ikke har ramt tennis så hårdt.
- 2020 præget af en del aflysninger, standerhejsning, juniortræning, åbenthus og klubfest.
- Drive-in har været en succes i 2020 med mange spillere også nye medlemmer.
- Klubmesterskaber blev gennemført dog med udsættelse af finaledag pga. dårlig vejr.
- Arbejdet med nye vedtægter i hovedforeningen endeligt faldt på plads.
- Finansiering af fodbold kunstgræsbane på plads og vi må forvente gener ifb. byggeri.
- Støjhegn forventes opført i løbet af 2021. Her må vi også forvente gener ifb. byggeri.
- Der har været en del indbrud og hærværk i klubhuset. Bestyrelsen vil arbejde på løsninger.
- Tak til Ole for et flot arbejde med vedligehold af baner og anlæg.
- Tak til Brian for at lave nyt tag på overdækning.
- Tak til vores sponsore.

Regnskabsaflæggelse v/Mikael:

- Fremlæggelse af regnskab og budget.
- Regnskab og budget godkendes.
- Medlemstal i 2020 (90)

Valg af bestyrelsen:

- Jesper genvalgt til formand i 2 år.
- Ove genvalgt til bestyrelsen i 2 år.
- Mikael genvalgt som kasser i 2 år.
- Ole genvalgt til banemand.
- Revisor genvalgt.

Det kommende års arbejde:

- Topkapning af træer bagved bane 1-3 (Bestyrelsen kontakter kommunen)
- Alm. vedligeholdese

Eventuelt:

- Forslag om at tilbyde vintermedlemsskab igen efter stor succes i år.
- Forslag om at udskifte låse og alle nøgler til anlæg og klubhus.
- Ole udtrykker stor tak til dem der har hjulpet med vedligehold af anlæg.

Årsmøde 23. februar kl. 20 - ONLINE

KHIF Tennis inviterer alle medlemmer til årsmøde 23. februar 2021 kl. 20. Årsmødet afholdes online.

Årsmødet er en god mulighed for at diskutere og komme med forslag til aktiviteter i det kommende år. Så vi opfordrer alle til at deltage. I år afholdes mødet online via Zoom (link til mødet længere nede).

Dagsorden:
0) Valg af dirigent
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
3) Det kommende års arbejde
- aktiviteter i den kommende år
- Vedligeholdelse af anlægget
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
På valg er formand Jesper Schneider, kasserer Mikael Poulsen og Ove Hansen
Alle tre er villige til genvalg, men friske kræfter til bestyrelsen er meget velkomne
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Deltage ved at klikke på nedenstående link:

Join Zoom Meeting

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66261620148?pwd=cUZrUHFZZnlvT2ZZM2FIdmFzT25YUT09

Finaledag og klubfest lørdag 19/9

Så er programmet klar for finalerne i klubmesterskabet, som spilles fra kl. 10 lørdag d. 19/9:
KL. 10.00
Bane 1: Finale Herre Double (Gerhard/Kim vs. Lars/Simon)
Bane 2: Finale Herre B (Morten vs. Jacob)
Kl. 12.00 (ca.)
Bane 1: Finale Herre A (Nils vs. Simon)
Bane 2: Finale Herre C (Rudi vs. Mogens)

Kom op og hep! Der serveres pølser og øl/vand til alle tilskuere (og også til spillerne)

Samme dag om aftenen holder vi klubfest. Medbring selv drikkevarer og kød. Så sørger klubben for salater og at tænde op i grillen. Det plejer at være superhyggeligt, så kom og vær med. Det er gratis at deltage. Tilmelding: sms til Ove på 6067 5846

Finalerne i klubmesterskabet udskydes

Vejrudsigten til på lørdag ser desværre ikke særlig god ud. Finalerne i klubturneringen og klubfesten bliver derfor udskudt - der bliver snarest meldt en ny finaledag ud.

Husk dog at få afviklet de sidste kampe, der mangler inden finalerne, hurtigst muligt.

Tennis klubhus er åbent igen

Kommunen har meddelt at de nye retningslinjer ifm. "udvidet genåbning, fase 2" gør at vi igen må bruge klubhuset.

I skal dog fortsat være opmærksom på:
- Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om afstand og hygiejne
- Forsamlingsforbuddet for mere 10 personer

Drivein tennis starter på tirsdag d. 12/5

Kære Alle

Drivein tennis starter på tirsdag kl. 18 og hver efterfølgende tirsdag resten af sæsonen. Til drivein tennis møder man blot op med sin ketsjer, så bliver der spillet doubler mellem de fremmødte - alle medlemmer er velkomne!

Vær obs på at corona-forholdsreglerne fortsat gælder. Dvs. husk at spritte grundigt af inden hvert spil, hold afstand og lad være med at forsamles mere end 10 sammen - heller ikke efter spil.

Mvh
KHIF Tennis bestyrelsen

Træning aflyst og drivein udsat

Pga. corona-situationen har vi desværre måttet aflyse træning for både børn og voksne i 2020 sæsonen. Vi håber at kunne tilbyde nogle enkeltstående træningsarrangementer i maj/juni.

Start på drivein tennis om tirsdagen er udsat til 12/5.


Banerne er åbne for bookninger jf. nedenstående retningslinjer

Sæsonstart 2020

Tennisbanerne er gjort klar til spil.

Bestyrelsen har spurgt myndighedernes coronahotline om hvordan vi skal forholde os i denne tid. Meldingen er at man godt må dyrke udendørs sport sålænge man holder afstand og overholder hygiejnepåbud om håndvask mv..

Banerne er derfor åbne, men vi beder alle medlemmer være opmærksomme på:
- I skal selv sørge for hygiejne og afspritning. Klubben rengører ikke håndtag, banekost, pointkugler mv.
- Man må ikke samles mere end 10 og I skal holde sikker afstand til hinanden.
- Kommunen har påbudt os at holde klubhuset lukket. Dette må derfor ikke benyttes.


P.S. Husk at indbetale kontingent senest 30/4 (men gerne før).

Referat fra årsmødet 30. januar 2020

Tak for et godt årsmøde!

Referat:
0) Valg af dirigent
Rasmus blev valgt

1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
Jesper fremlagde beretning:
- KHIF har fået nye vedtægter. I forhold til det første udkast har Tennis fået gennemført vores hovedkritikpunkter - herunder at afdelingen selv råder over egne midler.
- KHIF's fælles sponsorudvalg går lige nu mod et meget lavt aktivitetsniveau, men det kan måske ændre sig da det er på tale at SuperBrugsen sponsoratet måske lukkes op til andre afdelinger.
- Åbent hus var ikke en succes ift. at skaffe nye medlemmer. Næste år indgår vi istedet i skolens idrætsdag en lørdag i maj
. DriveIn kørte rigtig godt
- Mixturnering blev ikke gennemført pga. for få tilmeldte
- Bestyrelsen takkede de medlemmer, der har hjulpet med vedligehold af baner mv.
- En gruppe i Fodbold arbejder på at etablere en kunstgræsbane på grusbanen ved siden af tennisbanerne. Der indgås dialog med denne gruppe.


2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.

3) Det kommende års arbejde
- Dialog med gruppe omkring kunstgræsbane
- Vedligehold af baner og omgivelser - herunder nyt tag på udhæng og (måske) nye net.
- Dialog med skolen om hvorvidt de vil låne baner til idræt og om de kan holde opsyn på børn i frikvartererne
- Evt. ansøgning til Lions Club og Hasselager Borgerforening
- Jan Dikland starter en gruppe, der gerne vil prøve at spille
- Malene og Ilse arrangerer en tøsetennis dag

4) Budget for det kommende år
Budgettet blev godkendt.

5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen blev genvalgt

6) Valg af revisor
Dorthe Friis blev genvalgt

7) Eventuelt

Årsmøde (generalforsamling) 30. januar 2020 kl. 19 i Tennis klubhus

KHIF Tennis inviterer alle medlemmer til årsmøde (generalforsamling) torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19 i Tennis klubhuset.

Årsmødet er en god mulighed for at diskutere og komme med forslag til aktiviteter i det kommende år. Så vi opfordrer alle til at møde op.

Dagsorden:
1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen
2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
3) Det kommende års arbejde
4) Budget for det kommende år
5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)
På valg er Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen (begge modtager genvalg)
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Afdelingen er som sædvanlig vært ved en kop kaffe med franskbrød og vand eller øl.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Medlemskøb (Tøj)

Brugernavn: KHIF
Password: KHIF123

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Facebook: Tennis

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder