Referat af årsmøde 22. februar 2024 

0) Valg af dirigent

Klaus valgt til dirigent og det blev konstateret at Årsmødet var korrekt indkaldt.

Kaja fik opgaven med referatet.

1) Beretning fra afdelingsbestyrelsen

(vedhæftet)

Formand Simon aflagde beretning.

 • Der blev suppleret med oplysninger om at Pickelball også i år har kørt som vinteraktivitet indendørs i hallen med god tilslutning.

 • Der blev spurgt til KHIFs fælles sponsor udvalg, hvilket ikke eksisterer længere.  

2) Aflæggelse og godkendelse af regnskab (vedhæftet)

Mikael redegjorde for regnskabet 2023.

 • Vi har ingen indtægter fra sponsorer, de sponsorer der er, bidrager med diverse materialer: skilte, sand, etc.

 • Sponsorer kan købe bannere til banen for 5.000 kr. Det opfordres til at alle medlemmer afsøger muligheder for at hverve nye sponsorer.

 • Aktivitetsstøtte fra kommunen afhænger af aktiviteter til medlemmer under 18 år (træning) og ”ældreidræt” over 60 år (Drive-in).

 • Der spares fortsat op til når det bliver nødvendigt at skifte underlaget på de forskellige baner (se andre kommende udgifter under punkt 3).

 

3) Det kommende års arbejde

 

Der blev debatteret konstruktivt omkring de løbende aktiviteter, og vedligeholdelsesopgaver, som klubben står overfor de kommende år.  

 

- aktiviteter i den kommende år:

 

 • Junior- og begyndertræning fortsætter. Vi har endnu ikke træner på plads.

 • Drive-in fortsætter – pga. det store fremmøde der typisk er, sættes starttidspunkt til kl. 17.00.
  Rasmus ønsker ikke at fortsætte med at være tovholder på denne opgave hver uge. Årsmødet fandt ikke en erstatning for Rasmus, men blev enige om, at det må løses ved at der bliver taget ansvar fra gang til gang – evt. med en APP, der kan lave kamp-kombinationerne.

 • Klub-mesterskabsturneringen fortsætter.
  Den elektroniske registrering af kampresultater fortsætter, med Lars og Mette som styrende personer (Google-docs).
  Reglerne for afvikling tilføjes det elektroniske dokument.
  Det indskærpes, at kan man ikke deltage på Finaledagen, overdrages pladsen i finalen til evt. semifinalemodstander, eller anden højest rangerende spiller, således at vi fortsat kan afvikle en festlig finaledag.
  Mix-doublehold sættes fortsat ved lodtrækning, andre doubler kan selv sætte hold.

 • Forsøg med lørdags-Drive-in og/eller en weekendturnering for doubler

 • Tilmelding til turnering under JTU afhænger af nyt kontingent-oplæg fra JTU. Alternativt påtænker de spillere, der ønsker at spille turnering, at lave en privat liga.  

 • Træningskampe mod Tranbjerg

 • Muligt samarbejde med Hørning og Skanderborg omkring multi-medlemskaber (Simon forespørger)
    

- Vedligeholdelse af anlægget:

Der blev debatteret følgende vedligeholdelsesaktiviteter (i u-prioriteret rækkefølge):

 

 • Bortskaffelse af store mængder blade (bortskaffelsen aftalt under mødet til den kommende dag)

 • Opsamling og bortskaffelse af en del uidentificerede hvide plastikkugler på banen

 • Reparation af hegn omkring banerne (boldene løber ud gennem hegnet hvilket er meget irriterende). Ove har noget overskudstræ som kan bruges til en midlertidig reparation.

 • Forårsklargøring af banerne

 • Beskæring (topkapning) af træer omkring banerne

 • Udskiftning af underlaget på bane 1 + 2 (meldingen fra Ole er, at det fortsat kan holde et par år endnu)

 • Ukrudtsbekæmpelse

 • Underlaget på bane 3 skrider pga. den store mængde regn der er kommet det seneste år

 • Udskiftning af underlaget på slag-banen + evt. reparation af slagvæggen (Brian kan muligvis hjælpe)

 • Boldkanonen er ukampdygtig, det undersøges om den kan repareres

 • Nye skilte med ”ingen fodboldstøvler på tennisbanerne”

 

Bestyrelsen har i årets løb talt om at få lavet en Årsplan for opgaver og vedligeholdelse. Ovenstående er et godt udgangspunkt for dette, og bestyrelsen vil arbejde videre med at synliggøre det store arbejde der ligger i dette punkt.

 

Der er behov for flere hænder til at hjælpe med den løbende vedligeholdelse af banerne.

 

Generelt var der opbakning til, at der fastsættes flere ”arbejdsdage” (ca. 2 timers arbejdspas hver 4-6 uge), hvor vi aflaster vedligeholdelsesarbejdet på bl.a. ukrudtsfronten.

 

Der opfordres til at alle medlemmer deltager i disse aktiviteter, og løbende bidrager til f.eks. at fjerne ukrudt. 5 min hist og pist kan gøre underværker, og evt. udføres hvis man alligevel venter på at komme på banen eller hente et barn der træner.  Bestyrelsen sørger for at stille redskaber og affaldshåndtering til rådighed.

 

4) Budget for det kommende år (vedhæftet)

Mikael redegjorde for budgettet 2024

En del af ovenstående opgaver, vil medføre ekstra omkostninger til budgettet 2024. Det forsøges at minimere dette mest muligt ved frivilligt arbejde og sponsorater.

5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (valgperiode 2 år)

- På valg er Rasmus Lyckhage og Simon P. Nielsen

Desværre har bestyrelsen ikke kunne finde nye kandidater, og ingen stillede op ved årsmødet.

Rasmus og Simon har indvilliget i at fortsætte 1 år mere. 

6) Valg af revisor

Dorthe Friis modtager genvalg

7) Eventuelt

 

 • Mette gentog ønsket om medlemskab af JTU så man kan deltage i deres turnering, alternativt en privat-arrangeret turnering. Sidstnævnte fik ok fra Årsmødet, hvis førstnævnte ikke indgåes.

 • Dirigenten takkede for god ro og orden

 • Der blev afsluttet med kaffe og ostemadder  

 

Medlemskøb (Tøj)

Brugernavn: KHIF
Password: KHIF123

"SuperBrugsen Kolt Park"

KHIF Kunstgræs project 
"SuperBrugsen Kolt Park"

Facebook: Tennis

Facebook: KHIF

 Ny tilbygning
Fitness-lokale

 

Mange billeder